Het Steunteam christelijke jeugdhulp

Voor zorgteams op school, het kind en de ouders/verzorgers

Wanneer een leerling extra hulp nodig heeft om onderwijs te kunnen ontvangen kan een school een aanvraag hiervoor doen bij het samenwerkingsverband. Een team professionals bekijkt welke hulp nodig is en gaat op zoek naar de beste oplossing die vaak op school kan worden aangeboden. De bekostiging wordt door het samenwerkingsverband via de school van het kind geregeld. Als het kind echter hulp nodig heeft bij het opgroeien of gerelateerd aan opvoeden bijvoorbeeld (en dus niet direct gerelateerd aan het realiseren van passend onderwijs) verwijst het samenwerkingsverband het kind naar een zorgaanbieder die in het kader van de jeugdwet begeleiding of behandeling kan bieden.

Wij zien de hulpvragen van kinderen tot 18 jaar toenemen en tegelijk lijkt het aanbod van christelijke jeugdhulpaanbieder beperkt. Dit lijkt zo omdat de veranderende aanbestedingsregels het voor kleinere zorgaanbieders steeds moeilijker maakt om contracten te sluiten met de gemeenten waar de leerlingen wonen. Hierdoor worden deze professionals onzichtbaar voor zorgteams en ouders/verzorgers. De leerlingen worden als gevolg hiervan steeds vaker verwezen naar grotere (seculiere) instellingen binnen of zelfs buiten het woongebied van de leerling. Deze instellingen zijn vaak erg goed in hun werk en het uitvoeren van hun taak maar de leerling of de hulpvraag past niet helemaal in het profiel van deze instelling. Ook de leerling en de ouders voelen zich er vaak niet helemaal thuis.

Een ervaringsdeskundige zei hierover treffend: "Na een tijd op de wachtlijst kon de behandeling starten. Ze waren erg vriendelijk maar mijn zoon voelde zich tijdens de behandeling een vierkant dat door een rondje geduwd moest worden. Hierdoor raakte hij gedemotiveerd en werd het eigenlijk steeds lastiger om naar de afspraken te gaan"

Een ander belangrijk aspect voor ons is dat we constateren dat door deze ontwikkelingen de wachttijden oplopen bij deze instellingen omdat zij de grote vraag niet aankunnen.

Het steunteam christelijke jeugdhulp zorgt ervoor dat goede christelijke jeugdhulpverleners makkelijker worden gevonden door zorgteams op school en ouders/verzorgers wanneer zij zijn verwezen. Tevens nemen wij van de aangesloten zorgaanbieders verschillende administratieve lasten over en sluiten we namens hen contracten met verzekeraars en gemeenten. Alle aandacht en tijd kan dan uitgaan naar het leveren van goede zorg. Ook gebruiken we ons netwerk om overeenkomsten tot stand te brengen tussen hoofdaannemers en onderaannemers in de zorg. Begeleiding en behandeling die in de regio niet wordt aangeboden door zorgaanbieder A kan daardoor via deze zorgaanbieder wel worden aangeboden door zorgaanbieder B. Onze partners zijn zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg en leveren allemaal hoogwaardige, vaak kleinschalige zorg. Ze voldoen intrinsiek gemotiveerd aan de eisen en staan bekend als flexibel en bereikbaar. Naast de beste begeleiding en behandeling hebben zij oog voor existentieel herstel. Waarom dat belangrijk is voor ons leggen we graag uit:

We willen identiteitsgebonden zorg stimuleren via ons initiatief maar zeker niemand buitensluiten. Natuurlijk mag er voor elke leerling een goede oplossing worden gezocht via het Steunteam. Wij zijn dit initiatief echter gestart vanuit de observatie dat het moeilijker is om op regionaal niveau christelijke zorgaanbieders te vinden. Leerlingen van christelijke scholen worden daardoor vaker naar seculiere instellingen verwezen vanuit zorgteams op christelijke scholen. Christelijke zorgaanbieders geven existentieel herstel een plaats binnen het zorgtraject en wij denken dat christelijke ouders en de zorgteams op christelijke scholen dit ook ontzettend belangrijk vinden. Het ontbreken van onderdelen in het zorgtraject die met existentieel herstel te maken hebben wordt als een gemis ervaren. Wat is existentieel herstel? Wij denken dan bijvoorbeeld aan de volgende vragen: Hoe sta je in het leven, hoe verhoud je je tot jezelf en de mensen om je heen, hoe verhoud je je tot God, hoe zie je de toekomst. Het gaat over hoop en zingeving, geloof en identiteit.

We vertellen graag hoe wij een rol spelen in het samenbrengen van de hulpvragen en het aanbod van onze partners. Neem gerust contact op met initiatiefnemer en programmaleider Peter Bults. Hij is bereikbaar via onderstaande contactgegevens.
 

Het steunteam is een initiatief van de Ovezo groep.

» Meer weten?

» info voor zorgprofessionals